You are using an outdated browser. Upgrade your browser today to better experience this site.

Algemene voorwaarden

Verkoops-, leverings- en betalingsvoorwaarden

(versie 10/03/2022)

  1. ALGEMEENHEDEN

1.1.    Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in onze commerciële relaties. Door een bestelling te plaatsen, erkent de koper kennis te hebben kunnen nemen van onze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Eventuele afwijkingen, zelfs indien vermeld op de bestelbon van de koper, zijn enkel van toepassing mits schriftelijk akkoord van onzentwege. Zelfs in dat geval blijven huidige voorwaarden van toepassing voor alle punten waar niet uitdrukkelijk van afgeweken werd.

1.2.    Bevoegdheid van de rechtbanken: Op alle contracten aangegaan door de N.V. Cebeo is enkel het Belgisch recht van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent - afdeling Gent - ofwel van Antwerpen - afdeling Antwerpen - bevoegd en dit naar keuze van Cebeo.

  1. PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2.1.    Prijzen: Onze prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, en in het bijzonder de kosten hieronder vermeld, vallen ten laste van de koper.

2.2.    Offerten: Prijzen zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van onzentwege. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen, tenzij anders vermeld. Onze prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Wij behouden ons het recht voor de prijzen aan te passen aan de geldende koperkoers & tarieven op de datum van de bestelling, alsook materiële vergissingen, reken- of drukfouten te corrigeren.

2.3.    Bestellingen: De koper verbindt zich onherroepelijk door zijn bestelling, maar wij staan er slechts voor in na schriftelijke bevestiging van onzentwege. Cebeo behoudt zich op ieder ogenblik het recht om de bestelling te schrappen, op te schorten of slechts gedeeltelijk uit te voeren zonder enige schadevergoeding of verhaalsrecht voor de klant. Op vraag van de klant behoudt Cebeo zich het recht om de bestelling te schrappen mits een door Cebeo bepaalde schadevergoeding.

  1. LEVERINGEN

3.1.    Risico: De goederen worden steeds verzonden op risico van de koper, zelfs indien ze franco door ons geleverd worden.

3.2.    Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden de verkoper niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling.

3.3.    Verzendingskosten: Leveringen in België voor een bedrag hoger dan 350 EUR gebeuren franco. Tenzij anders bepaald, wordt voor elke andere levering een forfaitaire tussenkomst van minimum 25 EUR transportkosten aangerekend.

3.4.    Bijdrage Roadtax: voor elke levering wordt een bijdrage gerekend van 1,25 EUR.                                           

3.5.    Facturatie: Tenzij anders bepaald, gebeurt de facturatie op datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. De bewaring van de goederen gebeurt op risico van de koper vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. Indien de koper de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na hun ter beschikkingstelling, mag Cebeo de bestelling schrappen zonder enige schadeloosstelling.

  1. TERUGNAME - Verkochte goederen worden teruggenomen, noch omgeruild. Mits voorafgaand schriftelijk akkoord, kan hiervan afgeweken worden. In dat geval wordt een vermindering toegepast voor administratieve kosten met een minimum van 85 EUR. De terugzending moet franco gebeuren.

  2. MILIEUBIJDRAGE - Er zal een milieubijdrage aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM en elk ander erkend organisme. Op die door Cebeo doorgestorte milieubijdragen kan geen enkele korting toegekend worden.

  3. KLACHTEN EN GARANTIE

6.1.    Klachten: Alle klachten in verband met de levering of met de factuur moeten ons, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de acht dagen na de datum van ontvangst van de goederen, respectievelijk datum van de factuur. De goederen die het voorwerp zijn van een klacht, moeten ter onzer beschikking blijven voor controle; ze zullen verondersteld worden als door de klant aanvaard, wanneer ze niet meer te herkennen of reeds verwerkt zijn.

6.2.    Garantie: De productgarantie beperkt zich tot de garantie van de fabrikant en haar termijn start op het ogenblik dat het product ter beschikking wordt gesteld. Onze verantwoordelijkheid beperkt zich tot de waarborg van het product. Onze verantwoordelijkheid blijft in alle geval beperkt tot de waarde van de goederen. In geen enkel geval zullen wij verantwoordelijk gesteld worden voor onrechtstreekse of bijkomende schade of schade veroorzaakt door verkeerd gebruik.

6.3.    Onze adviezen en studies blijven ter informatie, zonder enige verbintenis of verantwoordelijkheid van onzentwege.

  1. BOBIJNEN EN SPECIALE VERPAKKING, COUPEKOSTEN, TOLERANTIE - Alle bobijnen of speciale verpakking (zoals paletten, containers, ...) blijven onze eigendom en worden gratis ter beschikking van de klant gesteld gedurende een periode van 6 maanden, die begint op de dag van de levering. Indien deze termijn verstreken is zonder dat de bobijn of verpakking werd teruggezonden, worden deze gefactureerd aan de klant. Indien de bobijnen of speciale verpakking binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Cebeo kan een creditnota worden opgemaakt. Bobijnen en speciale verpakkingen worden ons franco teruggestuurd. Indien er kabel moet worden versneden, zullen er coupekosten worden aangerekend. De geleverde hoeveelheden kunnen ± 5 % van de bestelde hoeveelheden afwijken, zonder dat dit een betwisting vanwege de koper met zich kan meebrengen. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden.

  2. BETALINGEN

8.1.    Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. De overschrijding van een betaalvervaldag kan de opeisbaarheid van alle (al dan niet vervallen) facturen van de klant met zich meebrengen. Bij niet- betaling behouden wij ons het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten en om de overeenkomst van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling als ontbonden te beschouwen voor het geheel of het nog niet uitgevoerde gedeelte.

8.2.    Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling conventionele intresten verschuldigd cf. de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.

8.3.    Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag wordt het factuurbedrag van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd met 15% , met een minimum van 75 EUR en een maximum van 5.000 EUR, ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding wegens buitengerechtelijke kosten en dit onverminderd de gerechtskosten en bovenop de verwijlintresten.

8.4.    De toerekening van betalingen: volgens art. 1254 van het Burgerlijk Wetboek.

  1. EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven eigendom van de verkoper tot ontvangst van de volledige betaling. De goederen die onder het eigendomsvoorbehoud vallen kunnen enkel worden doorverkocht in het kader van een normale bedrijfsuitoefening. In geval van doorverkoop is de koper verplicht op zijn beurt een geldig en tegenstelbaar eigendomsvoorbehoud te bedingen op de doorverkochte goederen ten voordele van Cebeo.

  2. COMPENSATIE  - De compensatie van bestaande schulden en vorderingen tussen koper en verkoper gebeurt van rechtswege.
Contact
Wij gebruiken  cookies
Wij gebruiken  cookies  om uw gebruikerservaring te verbeteren.