mand desk

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VERKOOPS-, LEVERINGS- en BETALINGSVOORWAARDEN

(versie 01/12/2023)
 

Juridische kennisgevingen

Editor

N.V. CEBEO

BTW: BE0405.318.953

Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem 

Tel. : +32 (0) 56 23 80 00

Email : [email protected]

 

Publishing director

Régis ANDRE, President Sonepar Belgium

 

Hosting service provider

Microsoft Azure

N.V. CEBEO

Eugène Bekaertlaan 63, 8790 Waregem 

 

1.    ALGEMEENHEDEN

1.1.  Toepassing: Enkel huidige algemene voorwaarden zijn van toepassing in overeenkomsten die gesloten worden tussen Cebeo Nv, met zetel te 8790 WAREGEM, Eugène Bekaertlaan 63, ingeschreven in de kruispuntbank der ondernemingen onder nummer RPR Gent, afdeling Kortrijk 0405.318.953 (“Cebeo”) en een koper (“Koper”). Door een bestelling te plaatsen, erkent de Koper kennis te hebben kunnen nemen van deze algemene voorwaarden en deze te aanvaarden. Cebeo behoudt zich het recht om deze algemene voorwaarden steeds aan te passen, waarbij de nieuwe versie van de algemene voorwaarden van toepassing is op de bestellingen die na deze wijziging werden geplaatst.

1.2.  Toepasselijk recht en bevoegde rechtbank: Op alle contracten aangegaan door Cebeo is enkel het Belgisch recht (met uitsluiting van het verdrag der verenigde naties van 11 april 1980 inzake de internationale koopovereenkomsten betreffende roerende zaken en het verdrag van 14 juni 1974 inzake de verjaring bij internationale koop van roerende zaken) van toepassing. Voor alle geschillen zijn enkel de Rechtbanken van Gent - afdeling Gent - ofwel van Antwerpen - afdeling Antwerpen - bevoegd en dit naar keuze van Cebeo.

1.3   Deelbaarheid: Indien één (volledig of gedeeltelijk) of meerdere bepalingen van deze algemene voorwaarden nietig of niet-afdwingbaar zouden zijn, dan heeft dit geen invloed op de geldigheid of afdwingbaarheid van de andere bepalingen of van dat deel van de desbetreffende bepaling dat niet nietig of niet-afdwingbaar is. In een dergelijk geval zullen Cebeo en de Koper te goeder trouw onderhandelen om de strijdige of niet-afdwingbare bepaling te vervangen door een rechtsgeldige en afdwingbare bepaling die zo nauw mogelijk aansluit bij het doel en de strekking van de oorspronkelijke bepaling.

2.    PRIJZEN, OFFERTEN EN BESTELLINGEN

2.1.  Prijzen: De prijzen zijn netto en exclusief BTW. Alle taksen, rechten en kosten, en in het bijzonder de kosten hieronder vermeld, vallen ten laste van de Koper.

2.2.  Prijsaanpassing: Cebeo behoudt zicht het recht voor om de overeengekomen prijzen, zelfs na datum van de bestelling, eenzijdig aan te passen indien zij daartoe gegronde redenen heeft. Gegronde redenen zijn onder meer (zonder limitatief te zijn): gewijzigde prijzen van leveranciers, verhogingen van loonkosten, energieprijzen of andere elementen in de kostenstructuur van Cebeo of wetswijzigingen of bijkomende heffingen die een impact hebben op de prijs. 

2.3.  Offerten: Prijzen zijn slechts bindend door een schriftelijke bevestiging van Cebeo. De geldigheidsduur van de offerten is beperkt tot 30 dagen, tenzij anders vermeld. De prijsofferten zijn gebaseerd op de op dat ogenblik geldende koperkoers en tarieven. Cebeo behoudt zich het recht voor de prijzen te corrigeren bij materiële vergissingen, reken- of drukfouten.

2.4.  Bestellingen: De Koper verbindt zich onherroepelijk door zijn bestelling, maar Cebeo staat er slechts voor in na schriftelijke bevestiging. Cebeo behoudt zich op ieder ogenblik het recht om de bestelling te weigeren zonder enige schadevergoeding of verhaalsrecht voor de Koper indien zij daartoe gegronde redenen heeft (zoals maar niet beperkt tot: (i) abnormaal grote bestellingen, waaronder hoeveelheden die niet overeenstemmen met normaal koopgedrag van ondernemingen wordt verstaan, (ii) problemen bij vorige bestellingen, (iii) eigen problemen met leveranciers waardoor de uitvoering van de bestelling moeilijk of niet langer economisch voordelig is). Indien de Koper een bestelling annuleert, is hij een verbrekingsvergoeding verschuldigd ten belope van twintig (20) % van de prijs, tenzij Cebeo door de annulering van de bestelling schade lijdt die hoger is dan dit bedrag. In geval van kabelcoupes, kunnen de geleverde hoeveelheden ± 5 % van de bestelde hoeveelheden afwijken, zonder dat dit een betwisting vanwege de Koper met zich kan meebrengen. De gefactureerde hoeveelheden zijn degene die effectief geleverd werden.

2.5. Non-stock goederen: Een bestelling van non-stock goederen (i.e. goederen die normaal niet op voorraad zijn bij Cebeo en die zij speciaal voor de Koper moet bestellen of (laten) maken, hetgeen steeds op de bestelbevestiging wordt aangegeven), kan niet geannuleerd worden en zal integraal gefactureerd worden. 

2.6. Technische dienstverlening: Cebeo verbindt zich ertoe haar technische dienstverlening naar best vermogen en inzicht, en met de grootst mogelijke zorgvuldigheid uit te voeren. De dienstverlening is van louter technische aard en omvat geen resultaatsverbintenis, noch garantie in hoofde Cebeo. Cebeo aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade ontstaan door onjuistheden in technische dienstverlening. Alle kosten die het gevolg zijn van laattijdige, gebrekkige of onvolledige informatie vanwege de Koper zijn steeds ten laste van de Koper. 

3.    LEVERINGEN

3.1.  Leveringstermijn: De leveringstermijnen worden enkel ter informatie gegeven en binden Cebeo niet. Vertragingen geven geen recht op schadevergoeding noch op het schrappen van de bestelling. Bij het verstrijken van de indicatieve termijn, kan de Koper Cebeo in gebreke stellen om de goederen te leveren binnen een termijn gelijk aan de oorspronkelijke indicatieve leveringstermijn. Indien Cebeo dan nog steeds niet levert, kan de bestelling geannuleerd worden, zonder dat enige schadevergoeding verschuldigd is. Evenwel is dergelijke ingebrekestelling zonder gevolg indien het verstrijken van de indicatieve termijn het gevolg is van een handelen of nalaten van de Koper of een derde (zoals een leverancier van Cebeo).  

3.2. Verzendingskosten: Behoudens anders overeengekomen, gebeuren de leveringen Ex Works (Incoterms 2020 zoals vastgesteld door ICC). Het is de verantwoordelijkheid van de Koper om ervoor te zorgen dat de locatie van levering zich in goede omstandigheden bevindt en geschikt is als plaats voor de levering. Indien een verantwoordelijke van de Koper niet aanwezig is op het afgesproken leveringsadres en/of tijdstip, of de levering onmogelijk is, heeft Cebeo het recht om de leverings- en opslagkosten voor die goederen aan de Koper aan te rekenen, onverminderd het recht van Cebeo om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is en onverminderd artikel 3.5 van deze algemene voorwaarden. Cebeo en de Koper kunnen afwijken van voorgaande regeling en overeenkomen dat Cebeo het vervoer organiseert tot aan de vestiging van de Koper. In dat geval zullen de vervoerskosten bijkomend gefactureerd worden: 30 (dertig) euro voor elke levering waarvan de waarde lager ligt dan 400 (vier honderd) euro.   

3.3. Plastiek bakken:  Cebeo kan zijn producten leveren in plastic bakken voor meermalig gebruik, die eigendom zijn van Cebeo.  In dit geval is de klant verplicht om de bak(ken) terug te geven aan Cebeo, ofwel door ze ter beschikking te stellen van Cebeo bij levering in de lokalen van de klant, ofwel door ze te af te geven aan een van de filialen van Cebeo.  Als de bakken niet terugbezorgd zijn aan Cebeo binnen een termijn van 2 maanden na levering, zal Cebeo een waarborgsom aanrekenen van 25€/bak. Deze factuur wordt gecrediteerd als de bak(ken) binnen de 11 maanden, na levering, worden terugbezorgd.

3.4.  Risico: Het risico worden overgedragen aan de Koper zodra de goederen de lokalen van Cebeo verlaten.

3.5.  Bijdrage Roadtax: voor elke levering wordt een bijdrage gerekend van 1,25 EUR.   

3.6.  Facturatie: Tenzij anders overeengekomen, gebeurt de facturatie op datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. De bewaring van de goederen gebeurt op risico en kosten van de Koper vanaf de datum van de ter beschikkingstelling van het materiaal. Indien de Koper de goederen niet afhaalt of in ontvangst neemt binnen een termijn van 10 werkdagen na hun ter beschikkingstelling, mag Cebeo de bestelling schrappen zonder dat Cebeo enige schadeloosstelling verschuldigd is. In dat geval staat de Koper steeds in voor de transport – en opslag/bewaarkosten. Bovendien is het niet afhalen of in ontvangstnemen van de goederen door de Koper binnen een termijn van 10 werkdagen, een impliciete annulatie van de bestelling door de Koper. In dat geval zal de verbrekingsvergoeding in weerwil van artikel 2.4 van deze voorwaarden en dit – gelet op het feit dat Cebeo de bestelling integraal had uitgevoerd – bestaan uit de volledige prijs van de goederen.  

4.    TERUGNAME – Behoudens indien Cebeo haar voorafgaande, schriftelijke toestemming verleent, worden verkochte goederen niet teruggenomen, noch omgeruild. Indien Cebeo hier haar toestemming voor verleent, wordt een administratieve kost met een minimum van 85 EUR aangerekend. De terugzending gebeurt op risico en kosten van de Koper.  Goederen die niet in voorraad zijn en die speciaal besteld of gemaakt worden voor de Koper worden nooit teruggenomen. 

5.    MILIEUBIJDRAGE - Er zal een milieubijdrage aangerekend worden op de betrokken goederen en volgens de tarieven die op dat moment in voege zijn bij RECUPEL, PV CYCLE BELGIUM en elk ander erkend organisme. Op die door Cebeo doorgestorte milieubijdragen kan geen enkele korting toegekend worden.

6.    KLACHTEN EN GARANTIE

6.1.  Klachten: De Koper dient bij levering de aard, hoeveelheid en goede staat van de goederen na te gaan. Alle klachten in verband met conformiteit van en / of zichtbare gebreken bij de goederen of met de factuur moeten door de Koper, op straffe van verval, schriftelijk gemeld worden binnen de vijf (5) dagen na de datum van de levering van de goederen, respectievelijk datum van de factuur, maar in ieder geval voor de bewerking, (door)verkoop daarvan. Deze melding dient foto’s te bevatten die onmiskenbaar bewijs leveren van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit of de factuur, op straffe van verval, binnen een (1) maand na levering of de factuurdatum respectievelijk, in te stellen. Het gebruik, de bewerking of de (door)verkoop van de goederen ontneemt de Koper het recht om een klacht omwille van zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit te melden. Indien de Koper de zichtbare gebreken en/of niet-conformiteit niet (tijdig) meldt of niet tijdig de factuur protesteert, wordt hij geacht de goederen / factuur te hebben aanvaard. De Koper dient alle klachten omwille van verborgen gebreken, op straffe van verval, schriftelijk aan Cebeo te melden, binnen twee (2) weken na ontdekking daarvan. Deze melding dient een gedetailleerde beschrijving te bevatten van de verborgen gebreken. De Koper dient daarenboven (vervolgens) alle (rechts)vorderingen omwille van de verborgen gebreken, op straffe van verval, binnen één (1) jaar na levering in te stellen. Enige klacht van welke aard ook schort de betalingsverplichtingen niet op en machtigt de Koper niet om de levering te weigeren voor goederen die het voorwerp van de klacht niet uitmaken. Cebeo behoudt zich uitdrukkelijk het recht voor om haar verplichtingen onder dit artikel op te schorten tot volledige betaling door de Koper van verschuldigde bedragen, uit welke hoofde dan ook.

6.2.  Garantie: De productgarantie beperkt zich tot de garantie van de fabrikant en haar termijn start op het ogenblik dat het goed geleverd wordt. De Koper zal slechts een vordering tot vrijwaring kunnen instellen indien hij beschikt over het aankoopbewijs van de goederen en indien de garantie die door de fabrikant aan Cebeo verstrekt werd voor deze goederen, nog steeds loopt. Cebeo kan in geen geval verantwoordelijk worden gehouden voor gebreken die het gevolg zijn van overmacht, een fout of nalatigheid in hoofde van de Koper of persoon voor wie de Koper verantwoordelijk is en/of normale slijtage, of verkeerd gebruik. 

6.3.  De adviezen en studies blijven ter informatie, zonder enige verbintenis of verantwoordelijkheid van Cebeo.

6.4.  Economische sancties – De Koper zal, Cebeo, op eerste verzoek, zo snel mogelijk alle informatie verstrekken met betrekking tot de eindklant, de eindbestemming en het uiteindelijke gebruik van de door Cebeo geleverde goederen. De Koper zal Cebeo eveneens op de hoogte brengen van eventuele bestaande exportbeperkingen om de autoriteiten of Cebeo in staat te stellen de nodige controles uit te voeren inzake export. Cebeo heeft het recht om al haar verplichtingen op te schorten indien nationale of internationale regelgeving of andere dwingende beperkingen in de nationale of internationale handel, import of export, douaneverplichtingen, embargo’s of andere sancties zich verzetten tegen of in strijd zijn met de geldigheid of de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen. De Koper verbindt zich ertoe om in geval van overdracht aan een derde of verkoop aan een derde van de goederen geleverd door Cebeo, de nationale of internationale regelgeving met betrekking tot import- en exportcontroles na te leven of te doen naleven. De Koper vrijwaart Cebeo tegen alle klachten, procedures, vorderingen, boetes, verliezen of kosten die het gevolg zijn van het niet-nakomen en/of het schenden van de in dit artikel beschreven verplichtingen door de Koper. De Koper stemt ermee in om Cebeo schadeloos te stellen voor elke inbreuk op bovenvermelde.

7.    AANSPRAKELIJKHEID – Cebeo is behoudens in geval van opzet of bedrog, in geen geval aansprakelijk voor, en kan niet gehouden zijn tot vergoeding ten aanzien van de Koper van enige vorm van immateriële, indirecte of gevolgschade, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, winstderving, omzetverlies, inkomstenderving, productieverlies of productiestilstand, administratie- of personeelskosten, een verhoging van de algemene kosten, gemiste kansen, verlies van cliënteel of enige vorderingen van derden (waaronder de klanten van de Koper). De totale aansprakelijkheid van Cebeo per schadegeval is behoudens in geval van opzet of bedrog, beperkt tot het factuurbedrag van het desbetreffende order, althans tot dat gedeelte van het order waarop de aansprakelijkheid betrekking heeft. De Koper zal uitsluitend en alleen alle risico’s dragen met betrekking tot het gebruik van de goederen. De Koper erkent dat deze aansprakelijkheidsbeperkingen eveneens gelden in geval van zware fout van Cebeo.

8.    BOBIJNEN EN SPECIALE VERPAKKING, COUPEKOSTEN - Alle bobijnen of speciale verpakking (zoals paletten, containers, ...) blijven de eigendom van Cebeo en worden gratis ter beschikking van de Koper gesteld gedurende een periode van 6 maanden, die begint op de dag van de levering. Indien deze termijn verstreken is zonder dat de bobijn of verpakking werd teruggezonden, worden deze gefactureerd aan de Koper. Indien de bobijnen of speciale verpakking binnen de 12 maanden na facturatie worden teruggezonden naar Cebeo wordt een creditnota worden opgemaakt. Bobijnen en speciale verpakkingen worden op kosten en voor risico van de Koper teruggestuurd. Indien er kabel moet worden versneden, zullen er coupekosten worden aangerekend.

9.     FACTURATIE - Cebeo behoudt zich het recht voor om zijn facturen en overzichten elektronisch aan de Koper over te maken

10.   BETALINGEN

10.1.Betaaltermijn: Alle facturen zijn contant betaalbaar, tenzij anders werd overeengekomen. De factuur zal pas als betaald beschouwd worden vanaf het ogenblik dat de gelden op de bankrekening van Cebeo geboekt zijn. De overschrijding van een betaalvervaldag kan de opeisbaarheid van alle (al dan niet vervallen) facturen van de Koper met zich meebrengen. Zelfs indien er een betalingstermijn toegekend wordt aan een Koper krachtens een bijzondere schriftelijke overeenkomst, zal de niet-betaling van één enkele factuur op de vervaldatum van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling alle onbetaalde facturen opeisbaar maken. Bij niet-betaling heeft Cebeo het recht om verdere leveringen, prestaties & diensten stop te zetten.

10.2.Intresten: Bij niet-betaling van de factuur binnen de gestelde termijn, zijn van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, intresten verschuldigd cf. de wet van 2 augustus 2002 inzake betalingsachterstand bij handelstransacties, te berekenen vanaf de vervaldag van de factuur tot aan de datum van ontvangst van de betaling.

10.3.Schadevergoeding: Bij niet-betaling op de vervaldag, is van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling, bovenop de intresten, een bedrag verschuldigd ten belope van 15 % van de prijs, met een minimum van 75 EUR ten titel van conventioneel schadebeding als forfaitaire vergoeding, wegens buitengerechtelijke kosten, onverminderd het recht van Cebeo om haar werkelijk geleden schade in te vorderen. 

11.   EIGENDOMSVOORBEHOUD - De goederen blijven eigendom van Cebeo tot ontvangst van de volledige betaling. Zolang er niet volledig betaald werd, kan de Koper de goederen niet doorverkopen of als zekerheid aanwenden. Elke handeling in weerwil van dit artikel is niet tegenstelbaar aan Cebeo. Indien de Koper de goederen in weerwil van dit artikel alsnog doorverkoopt aan een derde en Cebeo deze goederen niet kan revindiceren, zal het eigendomsvoorbehoud overgaan op de doorverkoopprijs van de goederen.

12.   COMPENSATIE  - Schuldvergelijking door de Koper is uitdrukkelijk uitgesloten. Cebeo heeft het recht om alle vorderingen op de Koper te compenseren met enige in haar hoofde openstaande schulden, van welke aard ook en ongeacht of deze schulden zeker, opeisbaar of vaststaand zijn. Huidige bepaling en deze mogelijkheid zijn tevens geldig en tegenwerpelijk in geval van insolventie, ontbinding, gerechtelijke reorganisatie of faillissement in hoofde van de Koper. 

13.   (ANTICIPATIEVE) ONTBINDING / (ANTICIPATIEVE) OPSCHORTING – Cebeo heeft het recht de uitvoering van al haar verbintenissen van elke bestelling op te schorten indien de Koper een contractuele verbintenis niet naleeft. Tevens heeft Cebeo het recht om – na voorafgaande ingebrekestelling waarin de Koper een redelijke termijn wordt verleend zijn contractuele wanprestatie te remediëren (indien deze remedieerbaar is, bij gebreke waaraan Cebeo geen ingebrekestelling dient te versturen) –  de bestelling te ontbinden door middel van een kennisgeving. Indien Cebeo een grondig vermoeden heeft dat de Koper zijn verbintenissen niet(-tijdig) zal naleven of wanneer Cebeo twijfels heeft bij de kredietwaardigheid van de Koper, kan zij – zonder dat er sprake moet zijn van uitzonderlijke omstandigheden of dat de gevolgen van deze niet(-tijdige) nakoming voldoende ernstig dienen te zijn voor Cebeo – de uitvoering van haar eigen verbintenissen opschorten, tot de Koper haar voldoende zekerheden verschaft die de uitvoering van zijn verbintenissen garandeert, hetgeen door Cebeo wordt bepaald. Indien deze zekerheden niet of niet binnen een redelijke termijn worden verleend, kan Cebeo de bestelling ontbinden. Bij een ontbinding van de bestelling is de Koper steeds van rechtswege en zonder voorafgaande ingebrekestelling een forfaitaire schadevergoeding ten belope van vijftien (15%) van de prijs van de bestelling verschuldigd, onverminderd het recht van Cebeo om een hogere schadevergoeding te vorderen indien de werkelijk geleden schade hoger is.

14. INTELLECTUELE EIGENDOM - Alle intellectuele eigendomsrechten mbt onder meer grafische elementen, merken, tekeningen, modellen, logo’s zijn de exclusieve eigendom van de fabrikanten of Cebeo. Ze worden niet overgedragen en komen niet in aanmerking voor gebruik, exploitatie, weergave, reproductie of aanpassing door de Koper of elke andere derde.  

15.  OVERMACHT - In geval van overmacht is Cebeo van rechtswege bevrijd en is zij niet gehouden haar verplichtingen jegens de Koper na te komen. Overmacht is elke (al dan niet voorzienbare) gebeurtenis, buiten de wil van Cebeo, die een (tijdelijke) onmogelijkheid inhoudt om het contract geheel of gedeeltelijk (tijdig) uit te voeren zoals, maar niet beperkt tot, oorlog, oproer, algemene mobilisatie, gedeeltelijke of algemene staking, bedrijfsongevallen, brand, klimatologische omstandigheden, machinebreuk, faillissement of in gebreke blijven van en leveringsvertraging door leveranciers en onderaannemers, beperking van de energievoorziening, tekort aan of stijging van de prijzen van noodzakelijke grondstoffen, epidemie (met inbegrip van regeringsmaatregelen die daarvan het gevolg zijn), edm. In geval van overmacht komen de partijen overeen alle redelijke inspanningen te verrichten om de gevolgen van die situatie te beperken. Ingeval die situatie langer dan drie (3) maanden zou duren, kunnen beide partijen het contract met onmiddellijke ingang opzeggen, zonder tot enige schadevergoeding gehouden te zijn.

16  GEWIJZIGDE OMSTANDIGHEDEN –In geval van ontoerekenbare gewijzigde omstandigheden (ongeacht of deze voorzienbaar waren of niet) die de uitvoering van een bestelling zo buitensporig bezwaren dat de uitvoering ervan redelijkerwijze niet langer kan worden geëist van Cebeo, heeft Cebeo het recht de Koper te vragen om uitvoering van de bestelling te heronderhandelen of te beëindigen. Indien geen overeenstemming tussen de partijen wordt bereikt binnen een redelijke termijn van één (1) maand, kan de rechter in een procedure zoals in kortgeding de bestelling aanpassen of ontbinden. Gedurende de periode tussen de aanvraag tot heronderhandelen en het einde van de heronderhandelingen (indien een akkoord gevonden wordt), wordt de uitvoering van de bestelling tijdelijk opgeschort. Indien geen akkoord gevonden wordt, blijft de uitvoering van de bestelling opgeschort tijdens de gerechtelijke procedure.

17.   CODE OF CONDUCT - De Koper erkent kennis te hebben genomen van de Cebeo (Sonepar) Gedragscode, terug te vinden op volgend adres: https://www.cebeo.be/nl-be/governance. De Koper verbindt zich ertoe dezelfde ethische waarden en conformiteitsstandaarden na te leven als de Verkoper, zoals vermeld in de hogervermelde Gedragscode. De Koper verbindt er zich tevens toe om zijn medewerkers en partners te informeren over de inhoud van de Sonepar Gedragscode.