office-corridor-6

Sonepar Governance

Sonepar Governance

Sonepar Governance

“Naleven van gedragsregels is bij Sonepar eenieders verantwoordelijkheid, elke dag in alles wat we doen"

Philippe Delpech, CEO van Sonepar

All committed, all complaint!


Het is onze ambitie om ook “la Référence” te zijn op vlak van compliance en integriteit.

 Code of conduct

De Gedragscode is het referentiedocument dat betrekking heeft op alle aspecten van respect en integriteit binnen de Groep. De Gedragscode bevat de principes en regels van goed gedrag die Sonepar-medewerkers moeten volgen in al hun handelingen, overal en elke dag.
 

Whistleblowing

Speak up!

Sonepar heeft een klokkenluidersregeling opgesteld om degenen die zich bewust zijn van omstandigheden of gedrag waarvan zij te goeder trouw menen dat dit een schending van Sonepar's gedragscode, gedragscode voor leveranciers, beleid en procedures en/of toepasselijke wet- en regelgeving zou kunnen betekenen, een manier te bieden om deze zorgen te identificeren en te delen.

Hoe kan men een melding doen?

Voor medewerkers heeft het doorverwijzen van de zaak naar zijn/haar manager de voorkeur.
 

Als een medewerker zich ongemakkelijk voelt bij het delen van zorgen met zijn/haar lijnmanager, kan een medewerker contact opnemen met de Human Resources afdeling (op het hoofdkantoor of op lokaal niveau) of met het Group General Counsel's Office (groupcompliance(@)sonepar.com).
 

Als een medewerker geen contact wil hebben met het personeel van Cebeo of het hoofdkantoor van Sonepar, of als de persoon die zich wil melden zich buiten Sonepar bevindt, is er een vertrouwelijk meldingssysteem voor klokkenluiders beschikbaar. Het wordt geleverd door een onafhankelijke derde partij die door Sonepar is geselecteerd. Meldingen kunnen op elk moment, 24 uur per dag, in 20 verschillende talen worden gedaan.
 

Het platform is toegankelijk via de volgende link: sonepar.integrityline.com
 

Het rapportageproces is gecodeerd en beveiligd met een wachtwoord. De communicatie met de klokkenluider vindt plaats op dit beveiligde platform.

Wat kan gemeld worden? 

De melding van inbreuken of mogelijke inbreuken kunnen zonder beperking, betrekking hebben op de volgende gebieden:
 

 • Mensenrechten;
 • Fraude;
 • Corruptie;
 • Beïnvloeding;
 • Vertrouwelijkheid van gegevens;
 • Intimidatie;
 • Internationale sancties en embargo's;
 • Gezondheid en veiligheid;
 • Het milieu;
 • Discriminatie;
 • Elke misdaad of misdrijf.

Welke informatie moet worden meegeteld? 

Elke melding moet zo feitelijk en volledig mogelijk zijn. Hoewel het advies van de klokkenluider in de loop van de procedure kan worden ingewonnen, moet speculatie ten alle tijden worden vermeden.
 

De melding moet informatie bevatten die een antwoord geeft op de volgende vragen:
 

 • Wat is er gebeurd?
 • Wanneer is het gebeurd?
 • Wie was of is betrokken bij de feiten?
 • Doen de feiten zich nog steeds voor?
 • Wat is het risico of de urgentie van de situatie?
 • Hoe werd de klokkenluider op de hoogte gebracht van deze feiten?
 • Zijn er getuigen of anderen die door de situatie worden getroffen?

Als een klokkenluider documenten of andere bewijsstukken heeft, moet hij of zij deze bekendmaken en op het platform beschikbaar stellen.

Vertrouwlijkheid

De identiteit van de klokkenluider, de personen waarop de melding betrekking heeft en alle documenten die in verband daarmee worden gedeeld, worden strikt vertrouwelijk behandeld, tenzij Cebeo verplicht is alle of een deel van de informatie aan een overheidsinstantie te melden.

Geen vergeldingsmaatregelen

Cebeo, zijn partners en hun medewerkers zullen geen vergeldingsmaatregelen nemen tegen een persoon die te goeder trouw aangifte heeft gedaan of heeft deelgenomen aan een onderzoek.
 

Tegen eenieder die vergeldingsmaatregelen heeft genomen tegen een andere persoon omdat deze aangifte heeft gedaan of te goeder trouw aan een onderzoek heeft deelgenomen, worden disciplinaire maatregelen genomen, die onder meer kunnen leiden tot ontslag.
 

Cebeo behoudt zich het recht voor om disciplinaire maatregelen te nemen tegen een werknemer die dit beleid schendt door bewust valse en/of kwaadwillige verklaringen af te leggen tegen een andere persoon met als doel hem of haar te misleiden of een onderzoek in te stellen.

Bescherming van persoonsgegevens

De persoonsgegevens verzameld via het klokkenluiders platform worden verwerkt overeenkomstig de eisen van de Europese Algemene Verordening inzake Gegevensbescherming (AVG).
 

Alle noodzakelijke voorzorgsmaatregelen worden genomen om de veiligheid van de gegevens te waarborgen tijdens het verzamelen, communiceren of opslaan. U heeft het recht om uw persoonlijke gegevens in te zien, te wijzigen en te corrigeren.

Human rights policy

Als 's werelds grootste distributeur van elektrische benodigdheden voor professionals en aanverwante oplossingen en diensten, is Sonepar een invloedrijke speler in zowel de upstream- als de downstream-delen van de waardeketen.
 

Zoals in de gedragscode staat, streven Sonepar en Cebeo naar een werkomgeving waarin iedereen eerlijk, rechtvaardig en fatsoenlijk wordt behandeld. Wij vinden dat elke werknemer met waardigheid en respect moet worden behandeld.
 

Ons mensenrechtenbeleid beschrijft onze verplichtingen. Het wordt ook ter beschikking gesteld van onze zakenpartners om iedereen richtlijnen te geven en de verwachtingen in onze gedragscode voor leveranciers te verduidelijken.

Statement conflict of minerals

Sonepar en Cebeo hechten veel waarde aan verantwoord inkopen, als belangrijk onderdeel van zijn CSR-strategie. We doen ons best om ervoor te zorgen dat de producten en onderdelen van onze leveranciers niet bijdragen aan negatieve gevolgen voor de mensenrechten.