mand desk

Privacy policy

Privacy policy

Privacy policy

Algemeen

Sonepar Belgium hecht veel belang aan een correcte behandeling van uw persoonsgegevens.  In deze privacy policy wensen wij u te informeren over de wijze waarop de vennootschappen die deel uitmaken van de Groep Sonepar Belgium, uw persoonsgegevens verzamelen en verwerken.   Onze policy is volledig in lijn met de nieuwe Europese  Verordening 2016/679 (“GDPR” of “AVG”) en alle andere relevante wettelijke bepalingen rond de verwerking en bescherming van persoonsgegevens.

Verantwoordelijke verwerking persoonsgegevensgegevens?

Verantwoordelijken voor verwerking zijn de ondernemingen van de groep Sonepar Belgium: Sonepar Belgium nv, Cebeo nv, Sonepar Belgium Solutions & Services nv en Sobe-Log nv.

Welke persoonsgegevens?

Onderstaande lijst biedt een overzicht van de categorieën van persoonsgegevens die wij verwerken.

Afhankelijk van uw situatie en relatie met ons kan het uiteraard zijn dat bepaalde persoonsgegevens of categorieën in uw geval niet van toepassing zijn:

 • Persoonlijke identificatiegegevens, zoals naam en voornaam, adres, geslacht,…
 • Elektronische identificatiegegeven, zoals  e-mailadres, telefoon, Gsm-nummer, …
 • Financiële identificatiegegevens, zoals uw bankgegevens, BTW nummer, solvabiliteitsgegevens, jaarrekeningen,…
 • Uw contactgeschiedenis met ons, zoals e-mails, chats, ingevulde contactformulieren op onze website, …
 • Producten en diensten die u bij ons afneemt, zoals bv. uw aankoopgeschiedenis
 • Marketing en analysedata, zoals uw interactie met nieuwsbrieven, website, app, webshop,  om u een zo relevant en gepersonaliseerd mogelijk aanbod te kunnen bieden.

Onze website maakt gebruik van cookies. Voor meer info, raadpleeg onze cookie policy.


Hoe verkrijgen wij uw persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens kunnen op verschillende manieren worden verzameld, onder andere via:

 • Het afsluiten van contracten
 • Communicatie persoonlijk, per e-mail, brief, fax of telefoon
 • Het invullen van een webformulier op onze website
 • Analytische toepassingen, zoals Google Analytics
 • Van financiële instellingen en andere betalingsverwerkers en -platformen.

Wij kunnen uw persoonsgegevens maw rechtstreeks van u verkrijgen of via derde partijen. In dat laatste geval, vragen we deze derde partijen om te bevestigen dat de informatie rechtmatig werd verkregen en dat wij het recht hebben om de verkregen data van hen te gebruiken.

Waarom vragen wij persoonsgegevens op?

We gebruiken en verwerken uw persoonsgegevens voor onder meer volgende doeleinden:

 • Het beheer en de opvolging van de bestellingen van onze klanten en toeleveranciers, en de administratieve werkzaamheden en opvolging in verband daarmee;
 • Het onderhouden van onze commerciële relatie door u bijvoorbeeld op de hoogte te houden van nieuws of algemene informatie met betrekking tot ons productaanbod, (adres)wijzigingen van filialen, recall-campagnes,...
 • Uitnodigingen voor evenementen, beurzen of gelijkaardige activiteiten
 • Het voorstellen en beheren van wedstrijden en evenementen;
 • Het organiseren van opleidingen/webinars
 • Om u te informeren door het versturen van nieuwsbrieven
 • Om u te informeren over activiteiten, evenementen, producten, diensten en speciale aanbiedingen met betrekking tot ons bedrijf.
 • Om onze diensten aan te bieden, te beheren en te verbeteren om aan de behoeften van onze klanten/leveranciers te voldoen
 • Onze producten en diensten te verbeteren;
 • Nieuwe producten, innovatieve en digitale diensten en functies te ontwikkelen die zijn afgestemd op de behoeften van onze cliënten;
 • Begrijpen hoe onze diensten worden gebruikt om de prestaties te waarborgen en te verbeteren;
 • Onze diensten aan te passen om een betere gebruikerservaring te bieden, onder meer door aanbevelingen;
 • Opinies en enquêtes uit te voeren naar onze klanten en leveranciers (inclusief door direct mailing naar hun werknemers, al naar gelang het geval);
 • Marketingacties uit te voeren om onze diensten bekend te maken bij gebruikers en andere reclamemogelijkheden;
 • Communiceren met onze klanten en leveranciers met betrekking tot bedrijfs- en/of zakelijk nieuws en of promotionele aanbiedingen,
 • Op klant gebaseerde geaggregeerde gegevens te creëren, inclusief voor onderzoeksdoeleinden of analyses;
 • Om klanten of leveranciers hulp en ondersteuning te bieden, inclusief hotlines en after-sales diensten;
 • Om te voldoen aan onze wettelijke vereisten.

Indien wij uw gegevens moeten gebruiken/verwerken voor andere dan de hierboven vermelde doeleinden, zullen wij u contacteren alvorens ze te gebruiken, zodat u de kans hebt om het gebruik ervan te weigeren.

Indien wij gegevens dienen te gebruiken/verwerken voor andere doeleinden dan deze die hierboven vermeld staan, zullen wij u contacteren alvorens deze te gebruiken, zodat u in de mogelijkheid ben om het gebruik ervan te weigeren.

op basis van welke rechtsgrond?

Wij kunnen uw persoonsgegevens en deze van uw werknemers verzamelen en verwerken:

 • In de mate dat dit noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst die u met ons heeft gesloten of om noodzakelijke stappen te zetten om tot een overeenkomst te komen
 • Op basis van uw toestemming (die steeds herroepbaar is)
 • Voor de behartiging van gerechtvaardigde belangen van Sonepar Belgium en van de Sonepar Groep waartoe zij behoort (met inbegrip van de moedermaatschappij Sonepar) met het oog op het beheer en de verbetering van de ervaring van klanten en leveranciers. Wij houden hierbij steeds voor ogen dat onze belangen in evenwicht moeten zijn met uw belangen en voorzien steeds in de mogelijkheid van een opt-out.
 • Wanneer de wetgeving ons daartoe verplicht
   

Met wie delen wij uw persoonsgegevens?

Wij delen uw persoonlijke gegevens niet met derden, tenzij in volgende gevallen:

 • Wanneer dit noodzakelijk is voor onze dienstverlening. Sommige van onze databases zijn toegankelijk voor derden die wij contracteren voor de levering van onze goederen en diensten. Wanneer externe dienstverleners uw informatie ontvangen, blijven wij verantwoordelijk voor het gebruik van uw persoonsgegevens.  Wij nemen passende maatregelen om ervoor te zorgen dat dergelijke derden uw persoonsgegevens met dezelfde zorgvuldigheid behandelen als wij.
 • Het kan voorkomen dat wij van tijd tot tijd verplicht zijn om uw persoonsgegevens te verstrekken aan wetshandhavingsinstanties, regelgevende instanties, agentschappen of derden op grond van een wettelijke verplichting of een gerechtelijk bevel. Wij handelen op verantwoorde wijze en houden bij het beantwoorden van dergelijke verzoeken rekening met uw belangen.
 • Deze persoonsgegevens zullen ook worden doorgegeven aan filialen van Sonepar Belgium en andere bedrijven en entiteiten van de Sonepar groep en hun respectieve verwerkers en dienstverleners (indien en wanneer deze verwerkers en dienstverleners toegang tot deze gegevens moeten hebben om hun diensten te kunnen uitvoeren).

Wij verkopen uw persoonlijke gegevens niet aan derden.


Garantie inzake een rechtmatige en veilige verwerking van persoonsgegevens

Uw gegevens worden als strikt vertrouwelijk beschouwd.  De Groep Sonepar Belgium  heeft veiligheidsmaatregelen ontwikkeld die aangepast zijn op technisch en organisatorisch vlak, om de vernietiging, het verlies, de vervalsing, de wijziging, de niet- toegestane toegang of de kennisgeving per vergissing aan derden van persoonsgegevens te vermijden alsook elke andere niet toegestane verwerking van deze gegevens. 

Uw persoonsgegevens zullen verwerkt worden door Sonepar Belgium in België. Bepaalde ontvangers zullen uw gegevens ook verwerken binnen en buiten de EER, onder meer in de Verenigde Staten, het Verenigd Koninkrijk, Zwitserland, Wit-Rusland, Rusland, Colombia of India. Het is mogelijk dat deze landen niet hetzelfde niveau van bescherming van persoonsgegevens bieden als België en de EU. In voorkomend geval worden deze doorgiften georganiseerd volgens een van de mechanismen waarin de GDPR voorziet

Hoe lang houden wij uw gegevens bij?

Wij houden uw gegevens bij zolang als nodig is voor de doeleinden van de verwerking, zoals vermeld in deze policy. 

Uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens?

U heeft het recht om uw Persoonsgegevens in te zien en te wijzigen, onder voorbehoud van de toepasselijke wettelijke bepalingen:

 • Recht op toegang: u kunt een kopie van uw persoonsgegevens krijgen
 • Recht op correctie: indien u van mening bent dat uw persoonsgegevens onjuist of onvolledig zijn, kunt u  verzoeken om deze gegevens te corrigeren.
 • Recht op wissen: in bepaalde gevallen waarin de wet voorziet, kunt u vragen dat uw persoonsgegevens worden gewist, in het bijzonder wanneer de verwerking uitzonderlijk gebaseerd is op uw toestemming en u deze toestemming wenst in te trekken of wanneer blijkt dat uw persoonsgegevens niet langer nodig zijn in verband met de doeleinden waarvoor zij werden verzameld of verwerkt. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar Belgium kan een wettelijke basis of een legitieme reden hebben om uw persoonsgegevens te bewaren.
 • Recht van bezwaar: in bepaalde gevallen kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens op gronden die verband houden met uw persoonlijke situatie. Dit recht is echter niet onvoorwaardelijk en Sonepar Belgium kan uw verzoek om dwingende legitieme redenen afwijzen.
 • Recht op beperking van de Verwerking: u kunt ook vragen dat de verwerking van uw persoonsgegevens wordt beperkt (bijvoorbeeld opgeschort) wanneer (i) uw Persoonsgegevens onjuist zijn, (ii) u uw recht op verzet hebt uitgeoefend of (iii) de gegevens niet langer nodig zijn voor de Verwerking, maar nog wel nodig zijn voor de vaststelling, uitoefening of verdediging van uw wettelijke rechten.
 • Recht op gegevensoverdraagbaarheid: wanneer dit recht van toepassing is, hebt u het recht om de Persoonsgegevens die u hebt verstrekt te ontvangen of, indien technisch haalbaar, deze gegevens aan een derde over te dragen.
 • Recht om instructies te geven over het gebruik van uw Persoonsgegevens na uw overlijden
 • Recht om uw toestemming in te trekken: indien uw toestemming werd verkregen vóór het verzamelen van uw Persoonsgegevens, hebt u het recht om die toestemming in te trekken.
   

Hoe kan u uw rechten uitvoeren?

Om de bovenvermelde rechten uit te oefenen, of bij verdere vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens, kan u steeds contact opnemen  met ons:

 • per  e-mail aan:                 [email protected]
 • Per brief:                              Sonepar Belgium

Tav de verantwoordelijke voor gegevensverwerking

Eugène Bekaertlaan 63

8970 Waregem

België


Om elke ongeoorloofde bekendmaking of verwerking van uw persoonsgegevens te vermijden, verzoeken wij u om bij uw aanvraag eveneens een bewijs van uw identiteit toe te voegen, bij voorkeur een kopie van de voorzijde van uw identiteitskaart.  We raden u sterk aan om daarbij uw pasfoto onzichtbaar te maken en te vermelden dat het om een kopie gaat. 

U heeft ook het recht om klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.


Wij behoudens ons het recht voor om onze privacy policy op regelmatige basis aan te passen. Daarom adviseren wij u om deze policy periodiek opnieuw te bekijken.

Datum laatste wijziging: 12 april 2021